هزار تومان 890
 • آموزش قدم به قدم اینستاگرام از صفر تا فروش شامل: ساخت پیج و تنظیمات حرفه ای، تولید محتوا، جذب فالوئر و تبلیغات، فروش
 • تحلیل پیج و ارائه نقاط قوت و ضعف
 • ارائه راهکارهای موثر جهت رفع نواقص
 • نگارش برنامه ی تخصصی و حرفه ای مطابق قواعد اینستاگرام
 • تعیین استراتژی برای آماده سازی پیج، جذب فالوئر و مشتری

هزار تومان 890
 • مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج
 • تحلیل و بررسی پیج و ارائه نقاط قوت و ضعف در طول یک ماه
 • ارائه راهکارهای موثر جهت رفع نواقص
 • ارائه نکات کاربردی جهت پیشرفت در اینستاگرام
 • تعیین استراتژی برای آماده سازی پیج، جذب فالوئر و مشتری

هزار تومان 350
 • تحلیل پیج و ارائه نقاط قوت و ضعف
 • ارائه راهکارهای موثر جهت رفع نواقص
 • ارائه نکات کاربردی جهت پیشرفت در اینستاگرام
 • نگارش برنامه ی تخصصی و حرفه ای مطابق قواعد اینستاگرام

هزار تومان 100
 • تحلیل پیج و بررسی نقاط قوت و ضعف
 • ارائه راهکارهای موثر جهت رفع نواقص
 • ارائه نکات کاربردی جهت پیشرفت در اینستاگرام
 • ارائه راهکار نحوه صحیح برنامه ریزی برای پیج