میلیون تومان 5/300 ماهانه
 • مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج
 • ساخت پیج و پشتیبانی دائمی
 • ادمین اختصاصی
 • طراحی و تنظیم پیج (پروفایل، بیو، هایلایت، قالب گرافیکی محتوا و ...)
 • طراحی و انتشار 30 پست سفارشی در ماه
 • طراحی و انتشار 120 استوری سفارشی در ماه
 • طراحی سه تیزر یک دقیقه ای برای محصول
 • پاسخگویی به کامنت و دایرکت ها
 • مشاوره برای تبلیغ پیج و افزایش فالوئر
 • طراحی تقویم محتوایی
 • طراحی کمپین فروش حرفه ای
 • فعالیت روزانه جهت افزایش تعامل پیج
 • برنامه ریزی بلند مدت برای پیج مطابق قواعد اینستاگرام
 • آنالیز رقبا
 • گزارش ماهانه

میلیون تومان 4/200 ماهانه
 • مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج
 • ساخت پیج و پشتیبانی دائمی
 • ادمین اختصاصی
 • طراحی و تنظیم پیج (پروفایل، بیو، هایلایت، قالب گرافیکی محتوا و ...)
 • طراحی و انتشار 20 پست سفارشی در ماه
 • طراحی و انتشار 90 استوری سفارشی در ماه
 • طراحی یک تیزر یک دقیقه ای برای محصول
 • پاسخگویی به کامنت و دایرکت ها
 • مشاوره برای تبلیغ پیج و افزایش فالوئر
 • طراحی تقویم محتوایی
 • طراحی کمپین فروش حرفه ای
 • فعالیت روزانه جهت افزایش تعامل پیج
 • برنامه ریزی بلند مدت برای پیج مطابق قواعد اینستاگرام
 • آنالیز رقبا
 • گزارش ماهانه

میلیون تومان 3/100 ماهانه
 • مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج
 • ساخت پیج و پشتیبانی دائمی
 • ادمین اختصاصی
 • طراحی و تنظیم پیج (پروفایل، بیو، هایلایت، قالب گرافیکی محتوا و ...)
 • طراحی و انتشار 20 پست سفارشی در ماه
 • طراحی و انتشار 60 استوری سفارشی در ماه
 • طراحی یک تیزر یک دقیقه ای برای محصول
 • مشاوره برای تبلیغ پیج و افزایش فالوئر
 • طراحی تقویم محتوایی
 • طراحی کمپین فروش حرفه ای
 • فعالیت روزانه جهت افزایش تعامل پیج
 • برنامه ریزی بلند مدت برای پیج مطابق قواعد اینستاگرام
 • آنالیز رقبا
 • گزارش ماهانه

میلیون تومان 2/000 ماهانه
 • مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج
 • ساخت پیج و پشتیبانی دائمی
 • ادمین اختصاصی
 • طراحی و تنظیم پیج (پروفایل، بیو، هایلایت، قالب گرافیکی محتوا و ...)
 • طراحی و انتشار 10 پست سفارشی در ماه
 • طراحی و انتشار 30 استوری سفارشی در ماه
 • طراحی یک تیزر یک دقیقه ای برای محصول
 • مشاوره برای تبلیغ پیج و افزایش فالوئر
 • طراحی تقویم محتوایی
 • طراحی کمپین فروش حرفه ای
 • فعالیت روزانه جهت افزایش تعامل پیج
 • برنامه ریزی بلند مدت برای پیج مطابق قواعد اینستاگرام
 • آنالیز رقبا
 • گزارش ماهانه

میلیون تومان 1/400 ماهانه
 • مشاوره تخصصی جهت افزایش فروش، جذب مخاطب و پیشرفت پیج
 • ساخت پیج و پشتیبانی دائمی
 • ادمین اختصاصی
 • طراحی و تنظیم پیج (پروفایل، بیو، هایلایت، قالب گرافیکی محتوا و ...)
 • طراحی و انتشار پست توسط مشتری
 • طراحی و انتشار استوری توسط مشتری
 • مشاوره برای تبلیغ پیج و افزایش فالوئر
 • طراحی تقویم محتوایی
 • طراحی کمپین فروش حرفه ای
 • فعالیت روزانه جهت افزایش تعامل پیج
 • برنامه ریزی بلند مدت برای پیج مطابق قواعد اینستاگرام
 • آنالیز رقبا
 • گزارش ماهانه